Ochrana vašeho soukromí v souladu s legislativou EU a ČR

 

Toto oznámení vám poskytujeme na základě zákona č. 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a s účinností od 25. 5. 2018 dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

O nás

společnost Sofatex provozující stránky www.sofasoul.czwww.sofasoul.skwww.sofasoul.hu je obchodní společnost SOFATEX s.r.o, Dopravní 412, 95501 Topoľčany, IČO: 36 552 364, DIČ: CZ 2020138967, založená společenskou smlouvou ze dne 21.03.2003 podle §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Vložka číslo: 13832 / N.

Děláme vše proto, aby vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí. V tomto dokumentu najdete potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké vaše osobní údaje získáváme, jak je používáme, s kým jejich sdílíme, jak můžete zpracovávání kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a také o právech, které v souvislosti se zpracováváním máte.

 

I. Jaké vaše osobní údaje sbíráme na stránce www.sofasoul.sk?

I-a) Pokud nakupujete na naší stránce jako fyzická osoba při objednávce sbíráme tyto vaše osobní údaje:
jméno, příjmení a adresu pro doručení zboží – povinné údaje pro vystavení faktury,
telefon a email – povinné údaje pro potvrzení objednávky,
a pokud chcete zboží zaslat na jinou adresu i jméno, příjmení a adresu osoby která převezme zboží.

I-b) V případě že nás chcete kontaktovat formulářem na stránce Kontakt sbíráme tyto vaše osobní údaje:
vaše jméno a email – povinné údaje na základě kterých vás můžeme kontaktovat.

I-c) Pokud projevíte zájem o ebook Průvodce výběrem potahových látek sbíráme tyto vaše osobní údaje:
email – povinné údaje za účelem zasílání občasných newsletterů ze světa potahových látek.

I-d) Při návštěvě našich stránek obecně každého návštěvníka identifikuje pomocí služby Google Analytics na vyhodnocení návštěvnosti naší stránky
Pro tento účel využíváme službu Google Analytics. Tato služba vás identifikuje v systémech společnosti Google pokud používáte její služby jako např .: gmail, youtube, … (více na https://privacy.google.com/intl/sk) pomocí technologie Cookies.

 

II. Jak vaše osobní údaje používáme

Údaje, které jsme o vás na webu získali využíváme:

II-a) Na to abychom vás mohli průběžně informovat o stavu vaší objednávky, případně upřesnili detaily

II-b) Na vystavení faktury pokud jste u nás nakoupili

II-c) Na doručení zboží který jste si zakoupili

II-e) K tomu abychom vám věděli zodpovědět vaše dotazy, které jste nám poslali přes kontaktní formulář

II-f) Na zasílání našich nabídek a aktuálních akcí

II-g) Na zasílání občasného newsletteru ze světa potahových látek

II-h) K vyhodnocení návštěvnosti našich stránek
Vyhodnocujeme o jaké produkty a informace projevujete největší zájem abychom vám uměli nabídnout užitečný a poutavý obsah

 

III. Kde vaše osobní údaje uchováváme

III-a) V mailových schránkách naší domény @ sofasoul.sk
Při mailové komunikaci s vámi uchováváme historii naší komunikace. Může jít o společné mailové schránky naší společnosti, nebo schránky našich zaměstnanců, podle toho jak s námi komunikujete.

III-b) V případě že u nás nakupujete zboží vaše osobní údaje spravujeme v online skladovém software.

III-c) Pokud jste se souhlasili se zasíláním newsletteru – novinek ze světa potahových látek uchováváme vaše osobní údaje v online newsletterové systému.

III-d) Pokud nás žádáte o další služby mohou být vaše osobní údaje obsažené v připravovaných dokumentech na počítačích našich zaměstnanců a našich serverech

III-e) Při telefonickém kontaktu mohou být vaše osobní údaje uložené v mobilních telefonech našich zaměstnanců

Pokud si přejete detailnější informace, prosím kontaktujte nás na sofatex@sofatex.cz

 

IV. Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme, resp. kdo k nim má přístup:

IV-a) Naši zaměstnanci.

IV-b) Společnost poskytující nám službu mailhosting – mailových schránek.

IV-c) Společnost pokytujúca nám online skladový systém.

IV-d) Přepravní společnosti GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Adresa: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec IČ: 36624942, která vám doručuje zboží.

IV-e) V případě, že jste u nás nakoupili se vaše osobní údaje z vyplývající legislativy stávají součástí účetních dokumentů, které pro nás zpracovává externí společnost.

IV-e) Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám ve smyslu platné legislativy.
Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovaly naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám. Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, zda naši právní a účetní poradci a auditoři.

IV-h) Přenos do třetích zemí
Vaše osobní údaje do dalších zemí mimo EU nepřenášíme.

Pokud si přejete detailnější informace, prosím kontaktujte nás na sofatex@sofatex.cz

 

V. Jak vaše osobní údaje chráníme

V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili.

Pokud si přejete více informací o zabezpečení vašich osobních údajů a ochraně soukromí, prosím kontaktujte nás na sofatex@sofatex.cz

VI. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

VI-a) Pokud jste pouze odběratelem newsletteru a marketingových zpráv, váš email uchováváme na dobu neurčitou, protože máte kdykoliv možnost odběr zpráv zrušit klikem na link v mailové zprávě.

VI-b) Pokud jste nás kontaktovali formulářem z webu vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let.

VI-c) Pokud jste s námi vstoupili do obchodního vztahu, délka uchovávání vašich osobních údajů a jejich archivace jsou řízeny platnou legislativou.

VI-d) Podle GDPR máte možnost požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů s výjimkou bodu VI-c)

 

VII. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů naší společností

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte možnost uplatnit vůči nám následující práva VII-a) až VII-f).

Vaše práva uplatňujete elektronicky faxem, emailem nebo dopisem na níže uvedené kontaktní údaje. Prosím uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu nebo adresu trvalého bydliště – podle toho jakou formou nás oslovujete. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme, abychom mohli ověřit vaši totožnost a neposkytly nedopatřením Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Vaši žádost do povinný ze zákona zpracovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jako fyzická osoba máte vůči nám jako zpracovateli osobních údajů následující práva:

VI-a) Právo na přístup k údajům
Máte právo získat od nás doklad o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, jaký druh údajů o vás evidujeme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

VI-b) Právo na opravu
Pokud naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávaly správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde ke změně jakéhokoliv osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

VI-c) Právo na vymazání (právo na zapomnění)
Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:

  • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly,
  • odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ,
  • namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu,
  • osobní údaje zpracovány nezákonně.

V případě, že by byly Vaše osobní údaje zveřejněny a Vy si u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takové zveřejněny osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání a měly by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.

VI-d) Právo na omezení zpracování
Máte také právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

  • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů,
  • zpracovávání Vašich osobních je protizákonné a Vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování,
  • už nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro Vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků,
  • v případě pokud namítáte zpracování Vašich osobních údajů, do doby ověření či důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

VI-e) Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a zpracováváme jejich automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze přenést i jiné osobě, proto pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

VI-f) Právo namítnout
Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte také právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

 

VII. podávání stížností

V případě, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dohlížitel – Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, jehož kontaktní údaje nájdete tu.

 

VIII. Jak nás můžete kontaktovat

VIII-a) Písemnou formou, poštou na adrese:
Sofatex, s.r.o.
Agátová 2849/10
95501 Topoľčany

VIII-b) Elektronickou poštou – emailem na adrese:
sofatex@sofatex.cz

VIII-c) Telefonicky na telefonním čísle:
+421 (0) 38 532 5210

 

Poslední úprava 20. září 2018