Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop Sofasoul

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti Sofatex, sro, se sídlem Agátová 2849/10, 955 01 Topoľčany, IČO: 36552364 DIČ: 2020138967, DIČ: SK2020138967, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl: sro, Vložka č .: 13832 / N (dále jen „prodejce“ nebo „Sofasoul“) a našich zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi společností Sofatex, sro jako prodejcem a zákazníkem jako nákupcem prostřednictvím internetu a jejichž předmětem je nákup zboží přes e-shop, umístěn na internetové stránce sofasoul.cz. Prostřednictvím tohoto portálu má třetí osoba (dále „nákupce“) možnost prohlížet si zboží na stránce e-shopu. Současně za podmínek stanovených těmito VOP a za předpokladu přijetí objednávky / návrhu kupní smlouvy prodejcem má tato osoba jako nákupce možnost zakoupit ním vybrané zboží.
 2. Adresa elektronické pošty prodejce sofatex@sofatex.cz. Telefonní číslo prodejce: +421 (0) 38 532 52 10. Operační hodiny call centra a reklamačního střediska prodejce: běžné pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 – 16:00 hod. mimo dny pracovního klidu a svátků. Tyto údaje mohou být kdykoliv pozměněny nebo aktualizovány na sofasoul.cz
 3. Tyto VOP upravují právní vztahy mezi společností Sofatex, s.r.o. jako prodejcem a spotřebitelem, který v souladu a postupem podle VOP projeví zájem o koupi zboží na internetové stránce sofasoul.cz. Tyto právní vztahy mezi prodejcem a nákupcem vznikající při koupi, dodávce zboží a reklamacích vad zboží se v závislosti na jejich obsahu a účastníků koupě přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů Slovenské republiky, zejména občanského zákoníku SR a obchodního zákoníku. Vzájemné vztahy prodejce a spotřebitele se řídí i reklamačním řádem pro internetový obchod sofasoul.cz (dále jen „Reklamační řád“) uvedeným v bodě 5. VOP.
 4. Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na sofasoul.cz uzavřená podle článku 2. a násl. VOP.
 5. Ustanovení VOP a zákona upravující práva spotřebitele se nevztahují na nákupce:
  – který není spotřebitel podle zákona č. 250/2007 CFU,
  – který nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby.Těmto osobám nepřísluší práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodejce a nákupce, který není spotřebitel, se v tomto případě řídí ustanoveními Obchodního zákoníku Slovenské republiky.
 6. Údaje o prezentovaném zboží na nákupním portálu (zejména cena, velikost, zásoby) nejsou aktualizovány prodejcem online v každém okamžiku. Tyto údaje ohledně zboží nemusí být na nákupním portálu vždy správné a úplné ve srovnání se skutečným stavem. Zboží prodávané přes e-shop je vždy limitováno aktuálními skladovými zásobami prodejce a objednávání a / nebo dodávání zboží po jeho vyprodání není možné. V určitých případech prodejce nebude schopen dodat výrobky nebo rovnocenné výrobky v čase a v množství, které jsou rozumné vzhledem k výrobku a ceně, zvláště pokud nastal mimořádný případ podle čl. 2.15 VOP. Na každou takovou mimořádnou skutečnost nemožnosti dodání zboží bude vždy nákupce informován vhodným způsobem a v případě uzavřené smlouvy má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit.

 

II. Objednávání zboží, kupní smlouva, úkony pro uzavření smlouvy

 1. Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky nákupcem na e-shopu prodejce s tím, že objednávka nákupce musí být odsouhlasena prodejcem v souladu s VOP, jinak smluvní vztah nevznikne. Pokud je objednávka odsouhlasena prodejcem postupem podle VOP, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě dle čl. 4.1 VOP. Před odesláním objednávky nákupcem jsou na e-shopu a ve VOP kupujícímu oznamovány a poskytovány informace podle zvláštních předpisů, zejména podle § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Nákupce odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že s podáním objednávky a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.
 2. Pro možnost aktivního nakupování na e-shopu, případně pro účast na reklamních a soutěžních aktivitách prodejce je nezbytné, aby se nákupce zaregistroval na sofasoul.cz v registrační části portálu. Registraci nákupce je možné provést před výběrem zboží nebo v procesu jeho výběru. Osoba vyplňující registrační formulář je povinna vyplnit údaje podle požadovaných polí registračního formuláře. Vyplněním registračního formuláře současně nákupce uděluje souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů v souladu s čl. 7. a násl. VOP a s podmínkami podle VOP. Tyto údaje je nákupce povinen v případě jejich změny neprodleně aktualizovat na portálu při zasílání objednávky, protože jejich správnost, pravdivost a aktuálnost má vliv na dodání zboží. Povinná pole registračního formuláře jsou označeny znakem „*“. Nákupce je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Nesplnění uvedených povinnosti nákupcem je vykládáno v neprospěch nákupce. Úspěšný proces registrace je ukončen přidělením přístupového jména a hesla, předmětné údaje budou nákupci zaslány zvláštním e-mailem. Nákupce je povinen uschovat přístupové jméno a heslo generované v registračním procesu na bezpečném místě a ochraňovat tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.
 3. Nákupce si zboží prohlíží a vybírá podle výrobkových kategorií uvedených v menu výrobků, resp. kliknutím na zobrazení zboží. U zboží si nákupce vybere údaje podle zveřejněných objednacích informací a kliknutím na tlačítko „Košík“ zboží přidá do své objednávky. V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil, klikne na tlačítko „Potvrzení objednávky“.
 4. Proces tvorby vystavení objednávky kupujícího sestává ze 4 kroků: a) výběru zboží a kliknutí na tlačítko „Košík“, b) výběru způsobu platby a dopravy, c) shrnutí údajů o objednávce, d) odeslání objednávky a kliknutí na tlačítko „Potvrzení objednávky“.
 5. V každém z těchto kroků postupuje nákupce dle navigačních instrukcí. Nákupce je povinen uvést úplné, pravdivé a správné údaje nezbytné pro správné doručení zboží. Nákupce je povinen zkontrolovat správnost vybraných dat a údajů v procesu objednávání zboží před jejich definitivním odesláním prodejci.
 6. Výslovně se vylučuje aplikace jakýchkoli jiných podmínek nákupce uvedených v objednávce, jiném dokumentu, správě nebo v e-mailu nákupce, které by byly v rozporu s těmito VOP.
 7. Objednávka nákupce se považuje za odeslanou, pokud bude doručena prodejci a pokud bude obsahovat všechny požadované údaje – název objednaného zboží, jeho množství, cenu, dodací, fakturační adresu, e-mailový a telefonický kontakt na nákupce.
 8. Před zasláním objednávky prodejci je od nákupce vždy vyžadováno, aby nákupce odkliknul a potvrdil, že se seznámil s platnými VOP prodejce. Proces vystavení a zaslání objednávky nákupcem nelze završit bez provedení tohoto úkonu. Každé objednávce je přiděleno evidenční číslo. Při komunikaci s prodejcem a při úhradě uvádí nákupce i číslo objednávky.
 9. Nákupce posílá prodejci objednávku přes e-shop. Tato objednávka je návrhem nákupce na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek podle těchto VOP. Objednávka je určena pro prodejce na přijetí prodejce ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení prodejci. Odesláním objednávky prodejci přes nákupní portál projevuje nákupce vůli být vázán svojí objednávkou během uvedené lhůty, koupit a převzít jím vybrané zboží za kupní cenu, a to v souladu s podmínkami VOP, a to za předpokladu její akceptace prodejcem. Po obdržení objednávky prodejce elektronicky neprodleně potvrdí objednávku nákupce, tj. informuje nákupce o obdržení a zařazení objednávky nákupce do systému prodejce. Automatická odpověď z portálu není potvrzením objednávky, má pouze informativní charakter.
 10. Bez zbytečného odkladu po zpracování objednávky nákupce zašle prodejce na zadanou emailovou adresu nákupce potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady doručení (poštovné), způsob platby, údaje o místě, kde má být zboží dodáno, případně další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Objednávka nákupce bude zároveň archivována v sekci Objednávky, do které bude mít přístup jen nákupce po přihlášení. Prodejce je na základě dohody stran a těchto VOP povinen akceptovanou objednávku splnit ve lhůtě podle čl. 4.1 VOP. V tomto e-mailu o akceptaci objednávky jsou současně nákupci zasílány zákonem vyžadované informace pro spotřebitele, Poučení spotřebitele o uplatnění práva odstoupit o smlouvy (PDF) a formulář Odstoupení od smlouvy (PDF), případně link v emailu na tyto informace a dokumenty. Aktivací tohoto linku v emailu se tyto informace a dokumenty nákupci zobrazí a kupující má právo si je i uložit.
 11. Objednávku může nákupce odvolat e-mailem doručeným prodejci, pokud toto odvolání dojde prodejci dříve, než prodejce provede potvrzení o přijetí objednávky (akceptaci objednávky) postupem podle VOP. Uplynutím lhůty k akceptaci objednávky prodejcem se objednávka automaticky zruší. Objednávka se zruší i v jiných případech podle VOP.
 12. Změna v objednávce / v podmínkách: jestliže prodejce nebude schopen akceptovat objednávku nákupce v celém rozsahu (např. 1 ze 4 položek nebude dostupná) nebo pokud navrhne její změnu nebo změnu podmínek dodání z jiných důvodů, nákupce bude o této skutečnosti informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Současně bude požádán o vyjádření souhlasu, resp. nesouhlasu se změnou. Nákupce je povinen vyjádřit souhlas, resp. nesouhlas ve lhůtě 2 dnů ode dne oznámení navrhované změny. Po tuto dobu, budou dostupné položky z objednávky kupujícího rezervovány pro nákupce. Až přijetím prodejcem navrhované změny v objednávce ze strany nákupce vznikne mezi stranami smluvní vztah. V případě že nákupce neodsouhlasí změnu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka nákupce se uplynutím této lhůty považuje za zrušenou v celém rozsahu a návrh prodejce na změnu za neakceptovaný nákupcem.
 13. Kupní smlouva mezi prodejcem a nákupcem je uzavřena přijetím objednávky nákupce prodejcem nebo přijetím změny objednávky navržené prodejcem a provedené nákupcem. Z kupní smlouvy vznikne prodejci povinnost předmět koupě nákupci odevzdat a plnit povinnosti podle VOP. Nákupci vznikne z uzavřené smlouvy povinnost předmět koupě převzít, zaplatit za něj prodejci dohodnutou cenu plnění a plnit povinnosti podle smlouvy a VOP. Prodejce splní přijatou objednávku ve lhůtě podle čl. 4.1 VOP.
 14. Ve zvláštních případech a před odesláním přijetí si prodejce vyhrazuje právo vyžádat si od nákupce dodání dalších potřebných podkladů, údajů, případně provést ověření správnosti osobních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla nákupce. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky nákupce požádat jej o dodatečnou autorizaci objednávky nebo totožnosti nákupce vhodným způsobem, jako například v písemné formě, e-mailem, sms nebo telefonicky. Pokud nákupce neprovede dodatečnou autorizaci prodejcem požadovaným způsobem a v prodávajícím požadované lhůtě, uplynutím této lhůty se objednávka (před jejím přijetí) nebo kupní smlouva (po přijetí) zruší.
 15. Pokud prodejce před nebo po uzavření smlouvy zjistí tiskovou, systémovou, lidskou, dodavatelskou nebo jinou chybu ohledně zboží, jeho ceny, dostupnosti, množství nebo možností jeho dodání, jakož i v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud není schopen dodat zboží nákupci v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené v internetovém obchodě nebo z důvodů vyšší moci, o této skutečnosti bude nákupce informován. Prodejce i nákupce je v kterémkoli z těchto mimořádných případů oprávněn před uzavřením smlouvy svou objednávku odvolat / zrušit (nákupce), resp. ji odmítnout (prodejce). Pokud nastane taková mimořádná okolnost po uzavření smlouvy, prodejce je oprávněn odstoupit od smlouvy do okamžiku dodání zboží nákupci. Nákupce je také v uvedeném případě výskytu této mimořádně oznámené okolnosti oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s VOP a právními předpisy. Pokud nákupce již zaplatil kupní cenu, tato mu bude vrácena v souladu s právními předpisy a VOP. Prodejce je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy a / nebo nevydat zboží nákupci i v případě pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně nákupce, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodejce komunikoval, může dojít ke vzniku škody na straně prodejce (např. podvodné jednání).
 16. Nákupce je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v období od uzavření smlouvy až do doručení zboží. Možnosti odstoupení nákupce po převzetí zboží jsou uvedeny ve VOP a právními předpisy. Přílohou VOP je i Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i Vzorový formulář pro spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Tyto dokumenty si nákupce může stáhnout v sekci „Dokumenty ke stažení“. Prodejce tímto při uzavření smlouvy poskytuje spotřebiteli Poučení o uplatnění práva spotřebitele pro odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy při dodání zboží.
 17. Nákupce ani prodejce není oprávněn postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů na třetí osobu.
 18. Před odesláním objednávky je nákupce oprávněn za účelem uzavření smlouvy, zjištění nebo opravy technických chyb provést úkony a použít technické prostředky popsané v čl. 2. a 3. těchto VOP.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Nákupce je povinen zaplatit prodejci za zboží kupní cenu a cenu přepravy podle prodejcem akceptované objednávky (uzavřené smlouvy). Při tvoření objednávky jsou tyto položky uvedeny také sumární (součet ceny zboží a přepravy). Cena zboží na portálu je uvedena s DPH, pokud není uvedeno, že jde o cenu bez DPH. DPH je při dodání zboží a služeb uplatňovaná v souladu s právními předpisy.
 2. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakoupeného zboží podle bodu 4. VOP, náklady na použití elektronických prostředků pro komunikaci. Tyto poplatky a náklady je povinen zaplatit nákupce, pokud dále není uvedeno jinak. Při platbě ze zahraničí je nákupce jako příkazce platby povinen snášet poplatky své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky příjemce.
 3. Cena se může změnit z důvodů zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží zjištěné v systému prodejce nebo zveřejněné na nákupním portálu u zboží. Nákupce i prodejce je oprávněn zrušit objednávku, resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží) pokud je nákupci oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží.
 4. Způsob zaplacení kupní ceny, nákladů dopravy zboží (způsob placení volí nákupce v procesu objednávání zboží na nákupním portálu a je uveden v objednávce s vyčíslením nákladů):
  – hotovostně při převzetí zboží (dobírka) – kupní cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží,
  – bezhotovostně úhradou na účet prodejce v momentě vytváření objednávky – kupní cena a náklady přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží. Po připsání částky na účet prodávajícího bude nákupci objednávka v co nejkratší době expedována.
  Při placení bankovním převodem, je jako variabilní symbol nutné uvést číslo vystavené zálohové faktury. Nákupcem nesprávně uvedený variabilní symbol při platbě má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny.
 5. Splatnost kupní ceny:
  – při zvolení bezhotovostní platby nebo hotovostní platby vkladem na účet prodejce: nákupce je povinen zaplatit prodejci kupní cenu nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy a před převzetím zboží způsobem dle čl. 3. VOP; v případě neuhrazení zálohové faktury do 14 dní od vystavení bude objednávka automaticky bez dalších upozornění zrušena,
  – při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku: nákupce je povinen zaplatit prodejci kupní cenu a náklady dopravy nejpozději při doručení zboží nákupci.
 6. Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy nákupcem se řídí smlouvou mezi nákupcem a jeho bankou. Nákupce je upozorňován, že informace o nákladech přepravy zboží jsou jednoznačně uvedeny v procesu objednávání zboží a závisí na výběru dopravce / doručovací služby / způsobu doručení. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi nákupcem a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
 7. Prodejce vystaví a doručí fakturu nákupci v souladu s platnými zákony SR. Nákupce zasláním objednávky souhlasí s tím, aby faktura byla poslána spolu se zbožím nebo zpřístupněna nákupci elektronicky. Faktura je posílána spolu se zbožím a faktura je současně i dodacím listem a záručním listem.
 8. Při odstoupení od uzavřené smlouvy se postupuje v souladu s právními předpisy a VOP. Vrácení kupní ceny se provede na ten účet, ze kterého byla platba přijata, resp. jiným způsobem na základě dohody stran. Před vrácením zaplacené ceny je v případě pochybností prodejce oprávněn od nákupce požadovat prokázání skutečnosti, že je majitelem účtu a / nebo prokázání oprávněnosti přijetí peněžních prostředků. Pokud je prodejce povinen vrátit nákupci kupní cenu a zboží bylo již odesláno nákupci, prodejce vrátí nákupci kupní cenu po vrácení zboží prodejci.

IV. Dodání zboží, dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 1. Prodejce dodá zboží nákupci ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy byla mezi prodejcem a nákupcem uzavřena smlouva postupem podle těchto VOP. Prodejce dodá zboží nákupci na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky (výlučně na území zemí v Evropské unii) a výlučně osobě, která je uvedena jako nákupce. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než nákupci nelze bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodejcem a prodejci požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby nákupce uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží. Dodání zboží mimo EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je nákupcem a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodejce a nákupce se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.
 2. Vydání zboží nákupci je možné, pouze pokud je zaplacená kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. V opačném případě je prodejce, resp. dopravce / doručovatel oprávněn nevydat zboží a prodejce není v prodlení s dodáním zboží. Nákupce je povinen od přepravce / doručovatele řádně převzít zboží v rozsahu prodejcem akceptované objednávky. Nákupce nabývá vlastnictví zboží až po zaplacení kupní ceny zboží, ceny přepravy a následném převzetí zboží.
 3. Způsob dodání zboží volí nákupce na e-shopu, a to v procesu objednávání zboží z prodejcem nabízených možností.
 4. V určitých případech je prodejce oprávněn pozměnit způsob přepravy zboží na jiný způsob přepravy před přijetím objednávky. V tomto případě bude nákupce o této skutečnosti písemně informován, bude mu navržena změna objednávky, podmínek smlouvy podle čl. 2 VOP a bude informován o změně nákladů na dopravu. Změna nákladů dopravy v důsledku změny způsobu přepravy nebude v neprospěch nákupce.
 5. Prodejce, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. telefonicky). Nákupce souhlasí s tím, aby prodejce poskytl tyto údaje nákupce přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli. Nákupce je povinen být k zastižení na jím uvedené adrese v čase oznámeného dodání zboží.
 6. Při převzetí zboží je nákupce povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost nákupce a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodejce / přepravce.
 7. Pokud nákupce neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodejce oprávněn si vůči němu uplatnit všechny náklady, které mu v této souvislosti vznikly.
 8. Prodejce je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které nákupce již neplatí cenu přepravy zboží. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy nákupcem se zobrazí v objednávce na stránce sofasoul.cz.
 9. Při převzetí zboží je nákupce povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen obal zásilky a zda byla dodána zásilka kompletně, zejména počet balíků / zásilek. V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím se nákupci doporučuje tyto neprodleně oznámit dopravci i prodejci formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. V případě později oznámených vad a poškození, resp. reklamací dodaného množství a kvality zboží zjistitelných při převzetí zboží, se předpokládá, že zboží bylo dodáno řádně, pokud se neprokáže opak.
 10. Poškození zboží oznámí nákupce prodejci formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. Na dodatečné nahlášení mechanických poškození zjistitelných při převzetí zboží nelze brát zřetel a tyto nebudou uznány.
 11. Prodejce bude neprodleně informovat nákupce o nemožnosti dodání zboží, jakož i v případech vyšší moci nebo důvodech, za které prodejce nebo dopravce / doručovatel neodpovídá. V tomto případě prodejce nabídne nebo poskytne spotřebiteli náhradní plnění a postupuje podle VOP a právních předpisů.
 12. Osobní odběr zboží ve skladu prodejce na adrese Sofatex, s.r.o., Dopravní 412, 955 01, Topoľčany je možný pouze na základě potvrzení prodejce. Zjevné vady zboží je nákupce povinen reklamovat okamžitě.

V. Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

Formulář – Reklamace zboží

 1. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na nákupce, který není spotřebitel anebo na osoby, nakupující zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními § 422 a násl. obchodním zákoníkem. Prodejce vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy.
 2. Při všech výrobcích kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy Slovenské republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží nákupcem. Prodejce odpovídá nákupci spotřebiteli za vady zboží podle ustanovení o Odpovědnosti za vady prodejní věci občanského zákoníku.
 3. Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů Slovenské republiky. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo vzorkovnici uvedena jiná záruční doba 24 měsíců, platí tato jiná záruční doba.
 4. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním nákupce nebo třetí osoby po převzetí zboží nákupcem, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním. Rady, návody a doporučení naleznete v sekci Magazín.
 5. Nákupce může uplatnit reklamaci: osobně na prodejně Sofatex, s.r.o. předložením zboží a dokladu o koupi i odesláním zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty (zejména doklad o koupi) na Dopravní 412, 955 01, Topoľčany.
 6. K reklamovanému zboží přiloží nákupce čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručen v čistém stavu.
 7. Prodejce při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží nebo bez předložení kopie dokladu o koupi není možné.
 8. Prodejce vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má nákupce právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodejce je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nákupce může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodejce může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to nákupci nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má nákupce právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší nákupci, jde-li sice o vady odstranitelné/ jestliže nákupce nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má nákupce právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 9. Případné kazy potahových látek musí být v souladu s platnými čalounickými normami. Tolerance přípustných kazů se nachází v dokumentu Tolerance pro čalounické látky.
 10. Prodejce vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Nákupce bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen nákupci v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodejce je nákupce povinen si ve lhůtě 15 dnů převzít od prodejce reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů lze adresovat na adresu sídla prodejce.
 11. Pokud si nákupce nepřevezme věc ani do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů od dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si ho nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou nákupcem, prodejce je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od nákupce plnění ve výši 0,20 € za každý den uskladnění.

VI. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

 1. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy / uplatnění práva odstoupit od smlouvy. Nákupce má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy nákupce nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud zboží dodávají odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy nákupce nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nákupce informuje prodejce o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou) na adresu Sofatex, s.r.o., Dopravní 412, 955 01, Topoľčany, Slovenská republika. Pro tento účel může nákupce použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webovém sídle (e-shopu) Prodejce. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud nákupce zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
  Bližší podmínky jsou upraveny v zákoně č. 102/2014 CFU Po odstoupení od smlouvy prodejce vrátí nákupci všechny platby, které je prodejce povinen vrátit podle právních předpisů. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si nákupce zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodejce nabízí. Platby prodejce vrátí nákupci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení nákupce o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit při původní platbě nákupcem (pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků). Platba za zakoupené zboží bude uhrazena nákupci až po doručení vráceného zboží zpět na adresu sídla prodejce nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Zboží musí být zasláno zpět na adresu Sofatex, s.r.o., Dopravní 412, 955 01, Topoľčany, Slovenská republika, nejpozději v den ukončení práva na odstoupení od smlouvy. Přímé náklady na vrácení zboží nese nákupce, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Nákupce odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Nákupce nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 CFU a ztrácí právo odstoupit od smlouvy, pokud je zboží poškozené, zničené, používané nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, bez známek opotřebení. Prodejce vrácené zboží překontroluje a proměří jeho délku. Pokud bylo zboží vráceno nákupci nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodejce nákupci zaplacenou kupní cenu zboží v souladu s VOP a právními předpisy. Na základě této dohody se kupní cena vrátí bankovním převodem na původní účet nákupce, pokud se strany nedohodnou jinak.
 2. V případě vrácení poškozeného, ​​používaného nebo opotřebovaného zboží nebo zboží bez doprovodných dokladů a příslušenství je prodejce oprávněn uplatnit vůči nákupci náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky, které je oprávněn započíst si oproti pohledávce na vrácení kupní ceny (s výjimkou zboží vráceného z důvodů prokázaných záručních vad).
 3. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:
  – Pokud je zboží objednané na zakázku, která je teprve po vystavení objednávky vyrobená podle přání nákupce nebo pro jeho osobu. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků individuálního zákazníka.
  – Pokud se jedná o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již zahájeno; příkladem by mohla být objednaná povrchová úprava u výrobce.
 4. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodejce oprávněn uplatnit u nákupce náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí samostatným dokumentem Ochrana vašeho soukromí v souladu platnou legislativou EU a ČR.

 

VIII. Informace o možnostech a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů

Nákupce jako spotřebitel (ne podnikatel) má právo obrátit se na prodejce s žádostí o nápravu (e-mailem na sofatex@sofatex.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodejce vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodejce porušil jeho práva. V případě, že prodejce odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů podle zákona 391/2015 Sb, jimiž je orgán alternativního řešení sporu a oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 zákona 391/2015 CFU. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle ust. §12 zákona 391/2015 CFU. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání a týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodejcem, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde vyčíslena hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Pro bližší informace kontaktujte https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Prodejce je oprávněn uschovat a archivovat vzájemnou dokumentaci a smlouvu v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Archivována smlouva není dostupná nákupci. K uzavření smlouvy je nabízen slovenský jazyk. Nákupce je oprávněn podstatné náležitosti smlouvy v elektronické podobě reprodukovat v souladu s právními předpisy. Smlouva se uzavírá na dobu do vypořádání závazků stran ze smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem podle smlouvy, VOP a právních předpisů. Minimální délka trvání závazků nákupce ze smlouvy je určena právními předpisy SR, VOP a smlouvou.
 2. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných nákupci platí, že pokud prodejce neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mail nebo sms zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telef. číslo nákupce (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání, jestliže kogentní právní předpisy nestanoví jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodejci (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodejce nepotvrdí nákupci zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručované prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby (GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.) budou považovány za doručené momentem převzetí stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodejce rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s nákupcem (sms nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).
 3. Pokud se prokáže, že některá z ustanovení VOP a / nebo smlouvy jsou neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení smlouvy / VOP. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.
 4. Nad činností prodejce je oprávněn provádět dohled Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Nitře pro Ústecký kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.
 5. Rozhodujícím hmotným a procesním právem je právo Slovenské republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy Slovenské republiky podle práva SR.
 6. VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodejce a lze do nich nahlédnout i v sídle prodejce. Prodejce si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení je rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na sofasoul.sk při ukončení procesu objednávání nákupce potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu nákupce odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 CFU, že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem (čl. 5), považujíce je za součást smluvního vztahu.

VOP v tomto znění jsou zveřejněny a platné od 20. 11. 2017 a použijí se na objednávky doručovány přes nákupní portál po tomto datu.

Poslední aktualizace 20. září 2018.